กราบส์สวัสดีทุกท่าน..
กระผมกราบส์ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจสั่งซื้อหนังสือทำมือน้อยๆ ของคาบเจ้า
นี่คือรายชื่อคนที่โอนเงินซื้อ และคาบเจ้าได้รับอีเมลเรียบร้อยแล้ว
(คาบเจ้าเช็คใน Junkbox เรียบร้อยแล้วเช่นกัน) 

แรกเริ่มคาบเจ้าหวังว่าจะได้ขายแค่ 50 - 100 เล่มเท่านั้น
แต่นี่มันเยอะกว่าที่คิดมาก

คาบเจ้าขอบคุณ

กราบส์พระคุณอย่างสูงมากที่สึด

 

คุณภัทริน ไชยานุพงศ์  (1 เล่ม)

คุณชนิกานต์ เจตน์วราพงศ์ (1 เล่ม)

คุณนางสาวญาณิศา ปรักกโมดม (1 เล่ม)

 Ms. Kathareeya P.  (1 book)

คุณอิซซุดีน ระนี (1 เล่ม)  

นางสาวจุรีรัตน์ ทองอ้ม (3 เล่ม)

คุณธนภร พึ่งพาพงศ์ (1 เล่ม)

คุณกมลทิพย์ มะโนเสริฐ (1 เล่ม)

คุณอภิญญา พุฒหอม (1 เล่ม)

นางสาวยุพารัตน์ มโนรัตน์ (1 เล่ม)

น.ส นงพรรณ  มโนยศ  (1 เล่ม)

นาย สุรชัย วชิระนันทกุล (1 เล่ม)

คุณสวามินี วงศ์มั่นกตัญญู (1 เล่ม)

คุณเอกชัย สัมฤทธิการุณ  (1 ฉบับ)

นายเทอดศักดิ์  มหาวงศนันท์ (1 เล่ม)

คุณเจนจิรา ( 1 เล่ม)

คุณไวกูล รัตนาวัฒน์วรรณา (1 เล่ม)

คุณวิสุทธิ เผ่าเหลืองทอง (1 เล่ม)

คุณกมลชนก  สุขเจริญ  (1 เล่ม)

คุณวิทวัส ทิพย์พิทักษ์โชค (1 เล่ม)

นายธีรนัย  ศิริเลขอนันต์ (3 เล่ม)

คุณทัษณีปภา   มูลอารีย์ (1 เล่ม)

คุณศศินันท์ ชุ่มมะโน (2 เล่ม)

คุณณภัชดา เล้าพูนพิทยะ  (1 เล่ม)

คุณสิทธิกร ธีระวงศ์วิวัฒน์ (1 เล่ม)

คุณมฤคย์ ตันนิยม  (1 เล่ม)

ปวีณา มุขตารี 1 เล่ม

นายธนกร สมบูรณ์ความสุข 1 เล่ม

ณัฐนันท์ เวสสุวรรณ 1 เล่ม

นายวิฑูรย์ ศรีสำราญ (1 เล่ม)

คุณสุชาดา ศรีทอง (1 เล่ม)

นางสาวสาวิตรี  หนูมั่น (1 เล่ม)

คุณปัณณธร ผุดผ่องพรรณ (1 เล่ม)

เศวตา จานสุวรรณ (1 เล่ม)

 

กำชัย เจริญพงศ์ชัย (K.C.Shai) (2 เล่ม)

พฤทธิ์ ยุทธยานนท์ (ปิง) 1 เล่ม

รพีพร  กุศลรอด 1 เล่ม
น.ส.กมลวรรณ จันทร์แดง 2 เล่ม

คุณสุภาภรณ์ วิภาตวิทย์ 1 เล่ม

สาวิตรี ศรีสังวาลย์ 1 เล่ม

นางสาวศรัณย์พร